Kirk: Bob Latta pleases that Ohio Tea Party

10/20/2013